Regulamin klubu

INFORMACJE O KLUBIE » Regulamin klubu

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 1 Walnego Zebrania Członków Klubu ŁGS ORZEŁ 

 z dnia 11 marca 2012 r.

 

Regulamin Klubu Łódzkiej Grupy Strzeleckiej ORZEŁ  – ŁGS ORZEŁ 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1.

Klub Łódzka Grupa Strzelecka ORZEŁ LOK zwany dalej „Klubem” stanowi samodzielną, amatorską, podstawową jednostkę działającą w ramach struktur organizacyjnych bezpośrednio podległą Łódzkiemu Zarządowi Wojewódzkiemu LOK w Łodzi,  funkcjonującą wg zasad określonych w Statucie Stowarzyszenia Ligi Obrony Kraju.

 

§ 2.

 Klub działa na terenie Polski, w szczególności na terenie województwa łódzkiego.

 

§ 3.

 Klub działa na podstawie statutu LOK oraz niniejszego regulaminu.

 

§ 4.

 Klub nie posiada własnej osobowości prawnej i działa w ramach Ligi Obrony Kraju.

 

§ 5.

Klub może posiadać oprócz obowiązujących w stowarzyszeniu LOK, własne odznaki organizacyjne, logo, proporce, ustanawiać własne nagrody, odznaczenia i inne, niezbędne do prowadzenia działalności klubu rzeczy oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 6.

Klub posługuje się nazwą Łódzka Grupa Strzelecka ORZEŁ LOK. W swej działalności klub może się posługiwać nazwą skróconą  ŁGS ORZEŁ LOK.


§ 7.

 Klub ŁGS ORZEŁ LOK jest organizacją mającą na celu rozwój i promocję strzelectwa sportowego oraz terenowego strzelectwa pneumatycznego.


§ 8.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków klubu.

 

 

Rozdział II

Cele, zadania i zakres działalności klubu


§ 9.

Celami Klubu są:

 1. Propagowanie bezpiecznego strzelectwa sportowego oraz terenowego strzelectwa pneumatycznego wśród dorosłych i młodzieży.
 2. Organizowanie terenowych spotkań, treningów i zawodów mających na celu doskonalenie umiejętności i technik strzeleckich oraz rekreację i integrację uczestników.
 3. Organizowanie ogólnokrajowych zawodów HFT/FT, Silhouette, LRAS, itp.
 4. Organizowanie imprez promujących strzelectwo sportowe oraz terenowe strzelectwo pneumatyczne.
 5. Współpraca z władzami LOK i samorządami lokalnymi w celu realizacji celów Klubu, w ramach współpracy uzyskanie dostępu do terenu na którym Klub mógłby organizować zawody oraz treningi strzeleckie.
 6. Współpraca z regionalnymi klubami strzelectwa pneumatycznego oraz PFTA.
 7. Stwarzanie warunków ułatwiających członkom Klubu uprawianie strzelectwa.
 8. Organizowanie szkoleń dla członków Klubu, których przedmiotem jest zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzonej przez Klub działalności.


§ 10.

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie szkoleń sportowych, stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju strzelectwa sportowego oraz pneumatycznego strzelectwa terenowego.
 2. Uprawianie strzelectwa sportowego oraz pneumatycznego strzelectwa terenowego.
 3. Organizowanie kursów, treningów, ćwiczeń, szkoleń i zawodów w strzelectwie sportowym oraz w pneumatycznym strzelectwie terenowym.
 4. Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami, klubami, władzami oświatowymi oraz z osobami fizycznymi w zakresie celów realizowanych przez Klub.
 5. Popularyzowanie sportów strzeleckich i obronnych w środkach masowego przekazu.
 6. Inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej działalności zmierzającej do realizowania celów i zadań Klubu.

 

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki:


§ 11.

 Członkowie Klubu dzielą się na:

 • członków zwyczajnych
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

 

§ 12.

 1. Członkiem Klubu może być osoba fizyczna spełniająca warunki zawarte w statucie LOK, akceptująca cele Klubu, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz osoba niepełnoletnia spełniająca warunki zawarte w statucie LOK, akceptująca cele Klubu, która przedłożyła wraz z deklaracją członkowską pisemną zgodę prawnych opiekunów na członkostwo w Klubie i akceptację celów Klubu.
 2. Członków przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej i po uiszczeniu wpisowego.
 3. Członkowi pełnoletniemu klubu przysługują wszystkie uprawnienia wynikające ze Statutu oraz postanowień niniejszego regulaminu i uchwał Zarządu Klubu oraz Walnego Zgromadzenia.
 4. Członek w wieku do 18 lat korzysta ze wszystkich uprawnień członka, w tym z biernego i czynnego prawa wyborczego poprzez jednego swego przedstawiciela ustawowego.


§13.

 1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która deklaruje pomoc organizacyjną lub finansową dla Klubu.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej i po uiszczeniu wpisowego.
 3. Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomieszczeń i urządzeń Klubu w zakresie uzgodnionym z Zarządem Klubu.
 4. Członkom wspierającym nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.
 5. Członkowie wspierający posiadający osobowość prawną uczestniczą w działalności Klubu poprzez pełnomocników.

 

§14.

Członkami honorowymi ŁGS ORZEŁ LOK mogą zostać osoby szczególnie zasłużone dla Klubu. O nadaniu tytułu „Członka Honorowego ŁGS ORZEŁ LOK”, na wniosek Zarządu Klubu, decyduje LOK.

 

§15.

I. Członkowie Klubu mają prawo:

 1. Wybierać władze Klubu oraz być wybieranym do tych władz (członkowie niepełnoletni – przez swoich przedstawicieli), z tym że większość w składzie Zarządu muszą stanowić członkowie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 2. Występować z wnioskami dotyczącymi działalności Klubu,
 3. Korzystać z pomocy Klubu, sprzętu i urządzeń będących własnością ŁGS ORZEŁ LOK na zasadach określonych przez Zarząd Klubu oraz innych udogodnień, jakie stwarza Klub swoim członkom,  zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Klubu,
 4. Korzystać z obiektów, sprzętu i urządzeń będących własnością  LOK na zasadach określonych przez Zarząd Główny LOK, zarządzającą tym wyposażeniem jednostkę terenową LOK oraz innych udogodnień, jakie stwarza LOK zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd LOK,
 5. Prawa członka mogą zostać zawieszane w przypadku stwierdzenia nieuregulowania opłat związanych z przynależnością do Klubu za 3 miesiące oraz niewypełniania zobowiązań określonych w punkcie II tego paragrafu. Decyzję o zawieszeniu podejmuje Zarząd. Prezes Zarządu zobowiązany jest zawiadomić członka za pośrednictwem forum internetowego Klubu, bądź na pośrednictwem poczty elektronicznej o zawieszeniu, podając przyczynę zawieszenia.

 

II. Członkowie Klubu są zobowiązani do:

 1. Aktywnego uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Klub i realizacji celów Klubu, uczestniczenia w działalności Klubu, w tym brania udziału w działaniach organizacyjnych,
 2. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz LOK i Klubu,
 3. Godnego reprezentowania Klubu,
 4. Uczestniczenia w szkoleniu strzeleckim i zawodach sportowych (z wyjątkiem członków wspierających i honorowych),
 5. Poszanowania własności stowarzyszenia LOK i Klubu, jako wspólnego dobra jego członków,
 6. Kulturalnego zachowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

 

§16.

 1. Członkowie zalegający w opłatach lub nie biorący udziału w podstawowych zadaniach organizacyjnych na rzecz Klubu nie mogą być nagradzani przez Klub w żadnej formie.
 2. Wobec członków, którzy nie wypełniają obowiązków ujętych w niniejszym regulaminie i statucie LOK, Zarząd ŁGS ORZEŁ LOK może zastosować następujące środki:

a) upomnienie,

b) nagana,

c) zablokowanie dostępu do forum wewnętrznego,

d) pozbawienie możliwości udziału w zawodach i kursach prowadzonych przez Klub,

e) pozbawienie możliwości korzystania ze sprzętu i urządzeń Klubu,

f)  skreślenie z listy członków ŁGS ORZEŁ LOK,

g) inne kary ustanowione przez Walne Zebranie ŁGS ORZEŁ LOK.

 

§ 17.

Zaleganie w opłacaniu składek i innych opłat na rzecz Klubu powyżej 6 miesięcy  powoduje skreślenie z listy członków Klubu. Decyzję o skreśleniu podejmuje Zarząd. Skreślonemu członkowi z powodu nieopłacenia składek nie przysługuje prawo do odwołania. Wznowienie członkostwa w klubie wymaga procedury, identycznej jak dla osób nowo wstępujących.


§ 18.

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród są uchwalane przez Zarząd Główny LOK lub Zarząd Klubu.

 

§ 19.

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, za pokwitowaniem odbioru,
 2. wykluczenia z Klubu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa lub nie przestrzegania przepisów obchodzenia się z karabinkami i pistoletami pneumatycznymi oraz bronią palną, regulaminów i zarządzeń korzystania ze strzelnicy,
 3. wykluczenia z Klubu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień regulaminu, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów uchwalonych przez władze LOK i Klubu,
 4. wykluczenia z Klubu w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, które zgodnie z innymi przepisami uniemożliwia uprawiania dyscyplin sportu wymienionych w tym regulaminie lub prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
 5. śmierci członka.
 6. Decyzje w sprawach określonych w pkt 1-4. podejmuje Zarząd Klubu w drodze uchwały. W przypadku pkt 2-4. Prezes Zarządu zobowiązany jest zawiadomić członka listem poleconym o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie miesiąca licząc od daty doręczenia stosownej uchwały. Członek występujący lub wykluczony z Klubu obowiązany jest do uregulowania wszystkich zobowiązań w stosunku do Klubu.
 7. W przypadku pkt 5. Prezes Zarządu może podjąć decyzję jednoosobowo. Wszelkie zobowiązania członka wobec Klubu zostają umorzone.


Rozdział IV

Władze klubu


§ 20.

 1. Władzami Klubu są:
  • a) Walne Zebranie Członków,
  • b) Zarząd Klubu,
  • c) Komisja Rewizyjna.
 2. Wybór władz Klubu, o których mowa w ust.1 pkt b i c odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, za zgodą kandydata. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 3. Uchwały władz Klubu podejmowane są poprzez:
  • 3.1. Walne zebranie, w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą większością głosów, oddanych przez co najmniej połowę członków klubu.
  • 3.2. W głosowaniu jawnym lub tajnym, wszystkich członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, zwykłą większością głosów, oddanych w następujący sposób:
   • a) drogą elektroniczną (mail),
   • b) drogą elektroniczną poprzez forum,
   • c) osobiście, na spotkaniach członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 4. W przypadku równoważnej ilości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos prezesa.
 5. Uchwały są w formie pisemnej, a ich elektroniczna kopia publikowana jest na forum lub stronie internetowej Klubu.

 

§ 21.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd, co najmniej raz w roku. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków ogólnie dostępnymi środkami: informacja na stronie internetowej Klubu, ogłoszenia w siedzibie Klubu, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, SMS lub pismami, co najmniej na 7dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Zarząd podejmuje decyzję o wyborze środka lub środków powiadomienia. W zebraniu członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków Klubu w pierwszym terminie, w drugim terminie, który może być wyznaczony w czasie 30 minut po pierwszym tego samego dnia, można podejmować uchwały bez względu na ilość członków zwykłą większością.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd w każdym czasie. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków zgodnie z punktem drugim tego paragrafu.

 

§ 22.

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
 2. Zarząd składa się z 3 osób.
 3. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Zarząd. Osoby zaproszone nie mają prawa głosu, stanowią tylko głos doradczy.
 6. Zarządu Klubu ustala i podejmuje uchwały o wysokości wpisowego do klubu dla przyjmowanych członków, składki członkowskiej oraz innych opłat na rzecz klubu. Wysokość wpisowego oraz innych opłat na rzecz klubu obowiązuje od dnia uchwalenia przez Zarząd, ewentualne zmiany nie dotyczą członków Klubu, którzy uregulowali swoje zobowiązania na dzień uchwalenia zmian. Obradujące Walne Zebranie może podjąć decyzję o zmianie wysokości  składki członkowskiej, jednak nie może jej obniżyć  poniżej kwoty określonej w uchwale Zarządu Głównego LOK.
 7. Zarząd Klubu ma prawo ustalić dodatkowe opłaty na rzecz Klubu, jednak nie mogą one przekroczyć wysokości rocznej składki członkowskiej i muszą być uzasadnione potrzebą lub sytuacją finansową Klubu.
 8. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem lub Regulaminem Klubu, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 9. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne zebranie Klubu zgodnie z § 20 pkt. 3.1
 10. Członek Zarządu ma prawo do rezygnacji z piastowania swojej funkcji. Składa pisemne wypowiedzenie osobiście, poprzez mail lub listem poleconym na ręce pozostałych członków zarządu. Nowy członek Zarządu Klubu musi zostać wybrany na Walnym Zebraniu w terminie do 30 dni od dnia złożenia rezygnacji. Rezygnujący członek pełni funkcję do momentu wyboru następcy.
 11. W przypadku potrzeby opracowania dokumentów potrzebnych do funkcjonowania Klubu, opracowuje je i zatwierdza Zarząd Klubu, który to może poprosić o pomoc pozostałych członków Klubu.


§ 23.

 1. Komisja Rewizyjna Klubu jest niezależną od Zarządu Klubu władzą Klubu, powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

 

Rozdział V

Majątek klubu


§ 24.

 1. Klub opiera swoją działalność na bazie własnej oraz będącej w dyspozycji LOK, korzysta z jej sprzętu na zasadach obowiązujących członków stowarzyszenia LOK.
 2. Majątek Klubu stanowią ruchomości i fundusze:

a) Majątek ruchomy będący własnością stowarzyszenia, jak również dotacje przyznane przez wyższe władze stowarzyszenia może być wykorzystany wyłącznie w działalności Klubu wg zasad określonych w Statucie.

b) Majątek ruchomy zdobyty staraniem członków Klubu lub darowany Klubowi niepochodzący z dotacji przyznanych przez władze stowarzyszenia jest użytkowany wyłącznie przez Klub. Przekazanie lub zbycie tego majątku może nastąpić za zgodą i na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu. Użytkowanie przez członków stowarzyszenia LOK niebędących członkami Klubu w/w majątku może nastąpić za zgodą Zarządu Klubu.

c) W celu realizacji Regulaminu, Klub może korzystać z cudzego majątku za zgodą właściciela o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa.

d) Fundusze w postaci środków pieniężnych pochodzące z wpisowego do klubu, składek członków klubu i innych opłat na rzecz Klubu, darowizn na rzecz Klubu, działalności Klubu lub innych źródeł pozostają w wyłącznej dyspozycji Klubu.

 

Rozdział VI

Zmiana regulaminu


§ 26.

 1. Decyzję o uchwaleniu Regulaminu Klubu lub jego zmianie podejmuje Walne Zebranie Członków.
 2. Uchwalenie Regulaminu Klubu lub jego zmiana mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały zamieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków należy załączyć projekty stosownych uchwał.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe.


§ 27.

 1. Regulacje prawne i organizacyjne nie wymienione w niniejszym regulaminie związane z działalnością, organizacją i funkcjonowaniem klubu, kompetencjami i odpowiedzialnością Władz Klubu, prawami i obowiązkami członków reguluje Statut LOK.
 2. Odwołania w niniejszym regulaminie do Statutu oznaczają odwołania do statutu Ligi Obrony Kraju.
 3. Jeżeli w niniejszym regulaminie mówi się o stowarzyszeniu, to chodzi o Stowarzyszenie Ligi Obrony Kraju.
 4. Wszelkie spory rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Klubu.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu ŁGS ORZEŁ LOK.

 

Łódź,  dnia 11 marca 2012 r.

 

Protokółował/a

Prezes Klubu ŁGS ORZEŁ LOK

Przewodniczący Zebrania

Sławomir Kuziel

Witold Bojanowski

Bartłomiej Świątczak